Tea

TeaHands lifting a cup of tea
Full mindfulness, you and me
Body and mind to dwell :
Now, here and a cup of tea.


Tách trà nâng hai tay.
Chánh niệm dâng tràn đầy.
Thân và tâm an trụ.
Bây giờ và ở đây.
                        ( sưu tầm )

Buddhist meditation

No comments:

Post a Comment